Doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, regionalista i filolog slawista. Swoje zainteresowania badawcze koncentruję przede wszystkim na sztuce wielkopolskiej, zwłaszcza związanej z mecenatem artystycznym rodu Chłapowskich, ponadto na sztuce Słowiańszczyzny Południowej i Bizancjum. W kręgu jego uwagi pozostaje również ikonografia, procesy recepcji oraz pogranicza kulturowe. Pełni funkcję społecznego opiekuna zabytków powiatu kościańskiego, co znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniach i aktywnej działalności na rzecz ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego.

Od listopada 2015 prowadzący wykłady historczyczno-popularno-naukowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie w ramach autorskiego cyklu spotkań pt. Z historią przy kawie, podczas których słuchacze mogą posłuchać i porozmawiać na temat historii regionu, postaci z nim związanych, jak również o tematach nieco odleglejszych.

Inicjator i główny organizator pieszej Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej, którą to w roku 2015 z jego inicjatywy reaktywowano.

Jest m.in. stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowego stypendium Fundacji Lanckorońskich, laureatem grantów Narodowego Centrum Nauki. Pozostaje również aktywnym członkiem Towarzystwa im. Melchiora Wańkowicza, Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (członek zarządu) oraz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego (członek zarządu).

Zawodowo jest związany z Instytutem Filologii Słowiańskiej i Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor licznych artykułów naukowych,  recenzji a także książek  autorskich, z których najważniejsze to:

  • Miejsca i Sztuka. Racot, Łódź 2016
  • Miejsca i Sztuka. Rąbiń, Łódź 2016
  • Kazimierz Chłapowski w stulecie śmierci, Poznań 2016
  • Slavia Graeco-Romana. Na pograniczu tekstu i obrazu – o iluminacjach rękopisów staropołudniowosłowiańskich (XII-XIV wiek), Poznań-Łódź 2016.
  • Miejsca i Sztuka. Kopaszewo, Łódź 2015.
  • Wielcy w niepozorn August Šenoa, Josip Eugen Tomić i polsko-chorwacka korespondencja. Stosunki kulturalne między Wielkopolską a Chorwacją w XIX wieku / Velikani u neprimjetnome. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i poljsko-hrvatsko dopisivanje. Kulturne veze između Velike Poljske i Hrvatske u 19. stoljeću, Poznań-Łódź 2014.
  • Miejsca i Sztuka. Turew, Poznań 2012.